Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Vydáno nové OOP SÚKL

SÚKL OOP 03-19: Stanovení výše a podmínek úhrady připravovaných radiofarmak. Nově zařazeny informace o použití radiofarmaka 18F-FMISO.

Odkaz na elektronickou verzi prezentací a posterů z 56. Dnů nukleární medicíny v Hradci Králové zde

Dostupné členům ČSNM po přihlášení

Návod pro monitoring a práci v čistých prostorách při přípravě radiofarmak

Tento návod byl vytvořen Radiofarmaceutickou sekcí České společnosti nukleární medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Návod podrobně popisuje práci v čistých prostorách spojených s přípravou radiofarmak. Na jeho základě si jednotlivá pracoviště vypracují vlastní SOP a postupy dle konkrétních dispozic a poţadavků pracoviště. Návod je určen všem pracovníkům radiofarmaceutické laboratoře.

Dostupné pro členy ČSNM po přihlášení zde

XX. Nitrianske Dni nukleárnej medicíny

27.11. - 29.11.2019, Hotel Zlatý Kľúčik, Nitra.
Informace na webu akce zde

Odkaz na prezentace z XLI. pracovních dnů radiofarmaceutické sekce 22.-24.5.2019 zde

Dostupné členům ČSNM po přihlášení

MDS-ES course on Neuroimaging and Neurophysiology of Movement Disorders 2019, Brno, 7.-8. listopadu 2019


Odkaz s dalšími informacemi o akci zde
Předběždný program zde

Konference LYMPHO 2019

Ve dnech 17.-19. října 2019 se v prostorách Hotelu Zámek Valeč bude konat kongres České lymfologické společnosti, se kterou nás pojí úzká spolupráce.

Webové stránky kongresu - včetně registrace, ubytování a přihlášky k aktivní účasti: https://kongres.lympho.cz/zakladni-informace/pozvani

V rámci kongresu je plánován blok věnovaný lymfoscintigrafii, ve kterém se zatím počítá s prezentací MUDr. Jiřího Hrbáče s tématikou publikovaných doporučení k provádění lymfoscintigrafie a přednášky MUDr. Valérie Knotkové věnované lymfoscintigrafii hlubokého lymfatického systému končetin. Další přednášky v rámci tohoto plánovaného bloku jsou vítány!

Věříme i v účast dalších lékařů z našeho oboru, kteří se o uvedenou tématiku zajímají, přestože by neměli aktivní účast.

Výzva k přihlašování na akreditovaný kvalifikační kurzu (AKK) radiologická fyzika/radiologická technika na IPVZ v Praze
- dopis doc. Doležala


Vážení kolegové,

vzhledem k tomu, že na trhu práce je velmi neutěšená situace s radiologickými fyziky a radiologickými techniky je IPVZ nakloněno otevřít letos v září/říjnu akreditovaný kvalifikační kurzu (AKK) radiologická fyzika/radiologická technika na IPVZ v Praze. Zatím je přihlášeno 5 uchazečů. Jestliže chceme dosáhnout otevření AKK letos, je nutné zaslat další přihlášky na IPVZ.

Přihlášky prosím zasílejte paní P. Pecákové z IPVZ (pecakova@ipvz.cz), telefon 271 019 248. Uvádím odkaz na webové stránky IPVZ, kde je možné přihlášku stáhnout v elektronické podobě (https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/vyukove-pracoviste- pro-radiologickou-fyziku/sdeleni-akk)

K přihlášce je nutné doložit úředně ověřené kopie diplomu a dodatku k diplomu z magisterského/inženýrského studia a kopie diplomu a dodatku k diplomu z bakalářského studia. Ověření diplomu lze provést např. na poště.

Vzhledem k tomu, že vstupní předpoklad pro přijetí do AKK Radiologická fyzika je absolvování magisterského studijního oboru matematicko-fyzikálního zaměření (alespoň 800 vyučovacích hodin matematicko-fyzikálních předmětů) a do AKK Radiologická technika absolvování magisterského nebo bakalářského studijního oboru matematicko-fyzikálního zaměření (alespoň 400 vyučovacích hodin matematicko-fyzikálních předmětů), je nutné doplnit přihlášky o seznam absolvovaných předmětů matematického nebo fyzikálního charakteru včetně hodinové dotace jednotlivých předmětů (celkový počet hodin přednášek a cvičení v semestru). Seznam musí být potvrzený studijním oddělením dané vysoké školy.

AKK se skládá z tří týdenních výukových bloků na IPVZ v Praze, dílčích zkoušek a závěrečné zkoušky. Kurzovné je 1 450, - Kč/den výuky a hradí jej jako zvyšování kvalifikace zaměstnavatel uchazeče. Po absolvování AKK uchazeč nastupuje do dvouletého specializačního vzdělávání, které je zakončeno atestací z radiologické fyziky.

Vzhledem k tomu, že nevím, jak bude vypadat situace s AKK v následujících letech, je také možné, že se jedná o poslední možnost pro absolventy matematicko-fyzikálních oborů, biomedicínského inženýrství a podobně, jak si doplnit zdravotnické vzdělání a stát se radiologickým fyzikem či radiologickým technikem a získat odpovídající kompetence, zdravotnické platové tabulky a zvýšit si plat.

Apel na závěr: otevření AKK radiologická fyzika/technika v letošním roce je pouze v našich rukách, tak prosím posílejte přihlášky na IPVZ.

Děkuji a zůstávám s pozdravem

doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
ONM FNHK
V Hradci Králové 21.6.2019

BNMS Autumn Meeting 2019, Albert Hall, Nottingham, 9.9.2019, předběžný program zde.

Kurz IPVZ – Hybridní zobrazování pro nukleární medicínu – základy

Přihlášení a další informace na stránkách IPVZ:
Termín kurzu 5.11.2019
Termín kurzu 12.11.2019

DNM 2019

Odkaz na webové stránky akce, včetně registrace a přihlášení aktivní účasti: www.hanzo.cz/dnm

Termín příjmu abstrakt prodloužen do 10. 6. 2019

Pozvánka_DNM_2019
SÚKL OOP 02-19: Stanovení výše a podmínek úhrady připravovaných radiofarmak. Nově zařazeno radiofarmakum 99mTc-butedronate inj. (TECEOS).

Specializace pro radiologické asistenty

V NCO NZO v Brně nyní probíhá projekt podporovaný ESF, jehož předmětem je podpora specializačního vzdělávání – mimo jiné i pro radiologické asistenty v nukleární medicíně. Více informací zde.

Informace pro mladé lékaře o možnosti participovat v rámci expertní skupiny EANM pro pediatrickou problematiku

Vážení kolegové,
delegát při EANM dr. Šimánek předává informaci o zajímavé nabídce z EANM pro zájemce o nukleární medicínu zaměřenou na pediatrickou problematiku, cílené zejména na mladé lékaře (do 38 let). Jedná se o zajímavou příležitost poznat práci v expertní komisi a čerpat ze zkušeností předních evropských odborníků.
Další informace v přiloženém dokumentu zde. V případě zájmu prosím zašlete kopii komunikace i delegátovi dr. Šimánkovi (msimanek@hospital-pe.cz)

Výzva redakce časopisu Nukleární medicína

Milé kolegyně a vážení kolegové.
Časopis Nukleární medicína by měli dostávat všichni členové ČSNM v rámci členských příspěvků.
Ukázalo se, že tomu tak vždy není - zejména u těch z Vás, kteří se stali členy společnosti v nedávné době. Problém je v komunikaci mezi členskou evidencí ČLS JEP a distributory časopisů a týká se i jiných časopisů v rámci ČLS JEP.
Pokud někomu z Vás časopis nechodí (a nemůže být příčinou změna adresy, kterou jste nenahlásili na evidenci členů), pošlete, prosím, tuto informaci na adresu redakce nuklmed@gmail.com.

Děkujeme za spolupráci. redakce časopisu

Purkyňův nadační fond

Purkyňův nadační fond informuje členky a členy ČSNM do 35 let věku o svých aktivitách. Fond pořádá v průběhu roku dva bezplatné vzdělávací semináře a vyhlašuje ceny za publikaci v časopise s nejvyšším impact faktorem.

První seminář v letošním roce se koná 9. 4. 2019 od 15:30 v Lékařském domě. Téma letošního jarního semináře je DIABETES MELLITUS – EPIDEMIE XXI. STOLETÍ.
Přednášet budou: prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA., prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA. a prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. Seminář je ohodnocen 2 kreditními body ČLK.
Registrace na seminář je zdarma a provést ji může člen ČLS JEP do 35 let věku na webových stránkách Purkyňova nadačního fondu, na kterém také nalezne přesný program semináře - http://www.purkynuvfond.cz/seminare/diabetes-mellitus-epidemie-xxi-stoleti/.

Dále fond informuje o již 4. ročníku vyhlášení cen za publikaci v časopise s nevyšším IF publikovanou či k publikaci přijatou v roce 2018. Veškeré informace a podmínky naleznete na tomto odkazu, stejně jako registrační formulář - http://www.purkynuvfond.cz/oceneni-2018/

XLI. pracovní dny radiofarmaceutické sekce

Radiofarmaceutická sekce České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP Vás srdečně zve na XLI. Pracovní dny radiofarmaceutické sekce, které se budou konat v hotelu Luna, v Koutech u Ledče nad Sázavou, v termínu 22.-24.5.2019.
Podrobné informace najdete ve II. informaci.
Přihlašování probíhá pomocí webového formuláře zde.
V případě aktivní účasti vyplňte abstrakt sdělení do připravené šablony (ke stažení zde) a zašlete na adresu rfsekce@gmail.com do 31. 3. 2019.

UEMS/EBNM Certifikát

Informace o možnosti získání certifikátu UEMS/EBNM jsou dostupné zde.
Novinkou je možnost složení první, testové části zkoušky on-line.

Radboud Summer School

The Radboud University Medical Center, Nijmegen, Holandsko, organizuje letní školu na téma: State of the Art Radionuclide Imaging and Therapy in Oncology, v termínu 12. - 16. srpna 2019.
Další informace a registrace zde

Kongres EPMA

Kongres EPMA (Evropská asociace pro prediktivní, preventivní a personalizovanou medicínu) se bude konat v Plzni v termínu 19. - 22. září 2019. Stránka akce zde

Informace o nové publikaci

Informujeme o nové knize Principy radiační ochrany v nukleární medicíně a dalších oblastech práce s otevřenými radioaktivními látkami, autorů Jozef Kubinyi, Jozef Sabol a Andrej Vondrák, která vyšla v roce 2018 v nakladatelství Grada - odkaz zde

Kurz – Vyšetření myokardu pomocí gated SPECT

Určeno pro lékaře v přípravě nebo se specializací v oborech nukleární medicína nebo kardiologie.

Program:
Principy metody. Radiofarmaka v nukleární kardiologii. Indikace gated SPECT myokardu; diagnostický algoritmus u pacientů se stabilní ischemickou chorobou srdeční; posuzování prognózy a kvantifikace ischemie u pacientů se známou nemocí koronárních tepen; detekce viability myokardu. Zpracování nálezů a jejich interpretace a popis. Korelace SPECT s koronarografickými nálezy.

Max počet účastníků: 4
Místo konání: Klinika nukleární medicíny, LF UP Olomouc, I.P.Pavlova 6, Olomouc
Školitelé: Prof. MUDr. KAMÍNEK Milan, Ph.D.
Cena: 8 000,- Kč

Termíny:
1.) 4.2. – 8.2.2019
2.) 9.9. - 13.9.2019
3.) 11.11. - 15.11.2019 (nový termín!)

Přihlášky zde

Dotazníková akce IAEA/NMDI - hybridní zobrazování

IAEA sbírá informace o rozšíření hybridního zobrazování (SPECT/CT, PET/CT, PET/MR) v různých regionech. Dotazník můžete vyplnit zde

European Nuclear Medicine Guide

Evropská asociace nukleární medicíny vytvořila příručku pro lékaře nukleární medicíny, zpracovávající široké spektrum témat. Příručka je volně dostupná jako webová aplikace zde, další informace a odkaz na mobilní aplikaci zde

Nuclear Medicine Clinical Decision Support

Aplikace podporovaná EANM, určená pro odesílající lékaře, napomáhající ve výběru vhodných diagnostických metod nukleární medicíny, volně dostupná webová aplikace zde, další informace a odkaz na mobilní aplikaci zde
Nové pokyny EANM týkající se analýzy nejistot v rámci výpočtu absorbované dávky - "EANM practical guidance on uncertainty analysis for molecular radiotherapy absorbed dose calculations", dostupné zde

E-learningový kurz "Dopamine Transporter Imaging in Parkinson ́s Disease"

E-learningový kurz zaměřený na problematiku diagnostiky Parkinsonovy nemoci - informace, odkaz

Informace o specializačním kurzu IPVZ - Zabezpečování jakosti v přípravě a výrobě léčiv

Jedná se o kurz podporovaný Evropskou unií - Evropský sociální fond: Operační program zaměstnanost.
Projekt je určen pro farmaceuty a další pracovníky v přípravě k atestaci z nemocničního a veřejného lékárenství a dalších farmaceutických oborů (radiofarmaka, farmaceutická technologie, laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví.) zařazených do oboru nejpozději do 30. 6. 2017. V rámci projektu budou účastníci podpoření ve smyslu úhrady kurzovného, stravného a ubytování (při vícedenních kurzech). V kurzu bude debatována velmi aktuální problematika mikrobiologického monitoringu, LEK-17, čistých prosot aj.

Odkaz na stránky IPVZ s přihláškou zde (projekt EU, s výše uvedenou podporou) a ev. zde (kurz bez finanční podpory z fondu EU)

Xofigo – omezení používání v léčbě rakoviny prostaty


Důležitá informace oddělení farmakovigilance SÚKL z 19. 7. 2018 ohledně používání přípravku Xofigo (radium-223 dichlorid) v návaznosti na ukončení přehodnocení přínosů a rizik tohoto přípravku Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA). Výsledkem přehodnocení je doporučení výrazného omezení jeho používání. Dále viz odkaz na stránky SÚKL

Přednášky z proběhlých XL. Pracovních dnů radiofarmaceutické sekce, Máchovo jezero 2018 - po přihlášení dostupné členům zde
SÚKL: Opatření obecné povahy 02-18: Stanovení výše a podmínek úhrady individuálně připravovaných radiofarmak s účinností od 1.6.2018.

Kompletní výsledky voleb 2018


Kompletní výsledky voleb do stálých orgánů ČSNM jsou dostupné členům ČSNM v privátní sekci webu.

Od 1. 6. 2018 nabude účinnosti novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, která zavádí novou dávku dlouhodobé ošetřovné z důvodu potřeby dlouhodobé péče. Více zde.

UEMS/EBNM: European Training Requirements for the Specialty of Nuclear Medicine

OECD-NEA: 2017 Medical Isotope Supply Review: 99Mo/99mTc Market Demand and Production Capacity Projection 2017-2022

Vybrané publikace IAEA:

Ministerstvo zdravotnictví ČR: Seznam zdravotních výkonů s možností veřejného připomínkování.
SÚKL: Dotazy k novému zákonu o zdravotnických prostředcích: I. část, II. část
Stanovisko SÚJB: Požadavky na používání měřidel při lékařském ozáření podle atomového zákona a zákona o metrologii
Doporučení předsednictva ČLS JEP autorům publikací