Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
SÚKL: Stanovení výše a podmínek úhrady připravovaných radiofarmak (Návrh OOP 03-17, kterým se navrhuje změna úhrady IPRF v souvislosti s nově ohlášenými cenami a navrhuje se zařadit nově kód 0002022 99mTc etifenin inj.).

54. dny nukleární medicíny, Špindlerův Mlýn, 20. - 22. 9. 2017, II. informace, v2.

XXIII. pracovní den Technologicko-ošetřovatelské sekce, Praha, Lékařský dům, 28.04.2017 - pozvánka, přihláška a program.

Plzeňské dny zobrazovacích metod, Darová, 11.-13.5.2017, pozvánka.

XXXVIII. imunoanalytické dny, 23–25.4.2017, Plzeň. Pozvánka, program a registrace na webu akce.

Přednáška prof. M. Giger: Quantitative Radiomics and Deep Learning in Cancer Imaging for Precision Medicine, Praha ÚNM 1. LF UK, 25. 4. 2017 v 15:00, pozvánka.

XXXIX. pracovní dny radiofarmaceutické sekce, Kroměříž, 31.5. - 2.6.2017; více informací zde

Vážení kolegové,

kurz Vyšetření myokardu pomocí gated SPECT pořádá nadále LF UP Olomouc (dosud byl pořádán v rámci IPVZ). Nejbližší termín kurzu je 11.-15.9.2017, zde je anotace/přihláška. Vzdělávací programy LF UP najdete zde.

Ostatní kurzy pořádané ve FN Olomouc v rámci IPVZ zůstávají zatím beze změn.

Prof. MUDr. Milan Kamínek, Ph.D.
LF UP a FN Olomouc

SÚKL OOP 02-17: Opatření obecné povahy 02-17 týkající se stanovení výše a podmínek úhrady připravovaných radiofarmak účinné od 1.4.2017.

BNMS 2017, Birmingham, 20. - 22. 5. 2017.

Klinický den Klinické sekce ČSNM, Praha, 22.4.2017: program.

7. konference radiologické fyziky, 11.-13.4.2017, Harrachov. Součástí konference bude 12.4.2017 i roundtable na téma: Dozimetrie v NM - Nové legislativní požadavky. Více informací a přihlášku naleznete zde.

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

výbor ČSNM inicioval aktualizaci členské základny jednotlivých sekcí. Z oddělení členské evidence ČLS JEP byl v lednu rozeslán elektronicky komunikujícím členům ČSNM e-mail a ostatním členům dopis se žádostí o vyznačení zájmu o členství v některé ze sekcí. Členství v sekci je bezplatné, opravňuje člena k účasti na shromáždění členů sekce, volit a být volen do rady sekce. Příští volby se budou konat v příštím roce. Člen ČSNM může být registrován v libovolném počtu sekcí (0 – 5). V případě, že neodpovíte do konce února, budeme mít za to, že nemáte zájem o registraci v žádné ze sekcí; vašeho členství v ČSNM se to nikterak nedotýká.

V případě, že jste 11.1.2017 neobdržel(a) e-mailovou výzvu odeslanou z adresy Členské evidence ČLS, vyplňte prosím tento formulář a odešlete jej e-mailem nebo poštou na adresu členské evidence uvedenou v zápatí formuláře.

Tento web není propojen s členskou evidencí ČLS JEP. V případě, že jste členem ČSNM a ani občas nedostáváte e-mailem informace o aktualizaci tohoto webu, přestože o ně máte zájem, zaktualizujte si prosím svoji e-mailovou adresu na tomto webu prostřednictvím vědeckého sekretáře (vedecky.sekretar@csnm.cz). Je třeba mu zaslat vaše členské číslo, jméno, příjmení, starý a nový e-mail.

S díky za spolupráci a pochopení

doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc., vědecký sekretář

Grant EANM na vzdělávací akce pro členy do 38 let. Více informací zde.

European Workshop on Quantitative Imaging for molecular radiotherapy – metrology for clinical practice, Vídeň, 5.-6. dubna 2017.

Vybrané publikace IAEA:

Ministerstvo zdravotnictví ČR: Seznam zdravotních výkonů s možností veřejného připomínkování.

Na portálu IAEA v sekci Webinars jsou ke stažení proběhlé semináře realizované ve spolupráci s EANM. Každé pondělí počínaje 27.6.2016 budou přidávány další pro oblast Basic Nuclear Medicine a později i Paediatric Nuclear Medicine.

Informace z mimořádného shromáždění zástupců výboru ČSNM a primářů pracovišť nukleární medicíny dne 5.3.2016 týkající se problematiky specializačního vzdělávání lékařů je ke stažení zde.

Medical Tribune 1/2016: Nukleární medicína – přežije navrhovanou reformu specializačního vzdělávání?
Stanovisko prezidenta EANM k hybridnímu zobrazování na www.auntminnieeurope.com (registrace zdarma)
Dopis poslancům se žádostí nevypustit v novele zákona 95/2004 Sb. obor nukleární medicína ze základních oborů specializačního vzdělávání je ke stažení zde.
SÚKL: Dotazy k novému zákonu o zdravotnických prostředcích: I. část, II. část

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta je dostupný v elektronické Knihovně připravované legislativy.

Stanovisko SÚJB: Požadavky na používání měřidel při lékařském ozáření podle atomového zákona a zákona o metrologii
Doporučení předsednictva ČLS JEP autorům publikací